خبرنگار امانتدار است
سرپرست بخشداری کهریزک:

خبرنگار امانتدار است

سرپرست بخشداری کهریزک گفت: خبرنگار امانتدار است و باید این امانت را حفظ کند؛ اگر نقاط ضعفی داریم کمک کنید که رفع شود.