انتقاد شدید عضو شورای شهر قیامدشت به عملکرد شورای شهرستان ری

انتقاد شدید عضو شورای شهر قیامدشت به عملکرد شورای شهرستان ری

حسین سبحانی با انتقاد از نحوه برگزاری و روند امور اجرایی اداره شورای اسلامی شهرستان ری و انتصاب مشاورین و کارگروههای مختلف بدون نظر خواهی و تصویب اعضای این شورا، حواشی این شورا را بیشتر از متن آن دانست و بر برگزاری جلسات منظم به منظور حصول نتایج مطلوب شهر و بخشهای مختلف شهرستان ری تاکید کرد.

رفتن به نوار ابزار