کارگروه شهرک انرژی را فعال می کنیم
شهردار باقرشهر:

کارگروه شهرک انرژی را فعال می کنیم

محسن قضاتلو شهردار باقرشهر در خصوص رعایت مسائل زیست محیطی و مدیریت بحران گفت: با توجه به حضور شرکت مختلف نفتی و تولیدی در شهرک انرژی، مسائل را در کارگروه ویژه ای بررسی خواهیم کرد.

طرح جامع باقرشهر، یک گام به جلو

طرح جامع باقرشهر، یک گام به جلو

شهردار باقرشهر: نقشه اولیه طرح جامع پیشنهادی توسط مشاور تهیه و چندین جلسه شهرستانی و استانی برای بررسی این طرح برگزار شده و امید است تا پایان سال جاری برای تصویب ارسال شود.