در مجموعه دولت پیرامون حوزه بهداشت و درمان قدم های خوبی برای شهرستان ری برداشته شده است
محمد بشارت:

در مجموعه دولت پیرامون حوزه بهداشت و درمان قدم های خوبی برای شهرستان ری برداشته شده است

دکتر عین الهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باحضور در شهرستان ری، از ۳ مجموعه بزرگ بیمارستانی مستقر در سطح شهرستان و طرح های توسعه و بهسازی آنها بازدید و دستوراتی را جهت تسریع در تکمیل این طرح ها و تأمین تجهیزات مورد نیاز صادر کرد.