بقعه بی‌بی شهربانو دست مایه سیاسی کاری ها!!!

بقعه بی‌بی شهربانو دست مایه سیاسی کاری ها!!!

در حالی که برخی از مسئولان، سیمان تهران را به ایجاد آسیب در بقعه بی‌بی شهر‌بانو متهم می‌کنند، اما این نکته بسیار مهم است که آیا دیگر بناهای تاریخی در شهرستان ری مورد محافظت قرار می گیرند؟ آیا کسی برای آثار تاریخی و فرهنگی ری ارزشی قائل است؟ یا اینکه مسئولان به دنبال اجرای شو و سیاسی کاری هستند.

رفتن به نوار ابزار