حمایت از دولت با معرفی منافذ فساد

حمایت از دولت با معرفی منافذ فساد

شناسایی صاحبان امضاهای طلایی، شرکت های صاحب کرسی دائم دریافت مجوز و نهایتا حساب کشی از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی واگذار شده به این عوامل و معرفی خاطیان به مردم، می‌تواند اتاق شیشه ای دولت را به رخ رای دهندگان به رئیس جمهور محترم بکشاند و امید را به اردوی ملت بیاورد.

رفتن به نوار ابزار