آسیاب به نوبت…

آسیاب به نوبت…

سردبیر کانال اطلاع رسانی "روایت اول" طی یادداشتی با انتقاد از شیوه نوشتاری و هرزه نگاری برخی از افراد بی هویت و بی اصالت، این افراد را مانع ارتقاء و پیشرفت شهرستان ری «قبله تهران» دانست.