شربیانی یک دروغگو است!

شربیانی یک دروغگو است!

به دنبال انتشار خبر مازوت سوزی در کارخانه سیمان تهران، رسانه های داخلی کارخانه سیمان تهران واکنش تندی به این موضوع نشان دادند.

رفتن به نوار ابزار