اتباعی که در سرشماری شرکت نکردند، غیرمجاز هستند
وزیر کشور:

اتباعی که در سرشماری شرکت نکردند، غیرمجاز هستند

وزیر کشور: افراد بدون مجوز که در طرح سرشماری وزارت کشور شرکت نکردند از نظر ما حضورشان غیر مجاز تلقی می شود و به کارگیری آنان تا زمانی که بدون برگه شناسایی هستند، غیر مجاز است و نباید اتفاق بیفتد.

رفتن به نوار ابزار