طرح جامع باقرشهر، یک گام به جلو

طرح جامع باقرشهر، یک گام به جلو

شهردار باقرشهر: نقشه اولیه طرح جامع پیشنهادی توسط مشاور تهیه و چندین جلسه شهرستانی و استانی برای بررسی این طرح برگزار شده و امید است تا پایان سال جاری برای تصویب ارسال شود.